Rada nadzorcza w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / dalej spółkach z o.o. / jest coraz chętniej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych / dalej Kodeks s.h. /jasno określa, że w schemacie organizacyjnym spółki z o.o. wymagane jest powołanie zarządu spółki. A co z radą nadzorczą spółki z o.o.?

Co to jest rada nadzorcza spółki z o.o.?

Organem nadzorczym w spółkach z o.o. jest rada nadzorcza. Głównym jej zadaniem jest sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółki z o.o. Członkowie rady dokonują oceny sprawozdań przedstawianych przez zarząd spółki. Dokonują oni także oceny zgodności sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy, porównując je z dokumentacją zawartą w księgach oraz stanem faktycznym.

Czy istnieje wymóg powoływania rady nadzorczej w spółce z o.o.?

Zgodnie z apisami w Kodeksie s.h. rada nadzorcza w spółka z o.o. musi być powoływana w dwóch sytuacjach:

– jeśli kapitał zakładowy spółki przekracza kwotę 500 000 zł
– jeśli w spółce występuje więcej niż 25 wspólników.

W sytuacji kiedy powołana spółka z o.o nie odpowiada powyższym założeniom, nie ma wymogu powoływania rady nadzorczej. Odniesie to ma zastosowanie w przypadku typowych spółek powołanych przez wspólników będących osobami fizycznymi.
Rada nadzorcza powoływana jest przez zgromadzenie wspólników lub na podstawie zapisów szczególnych zawartych w umowie spółki. W ten sam sposób rada nadzorcza może być odwołana.
Kadencja rady, jeśli zapisy w umowie spółki nie przewidują inaczej, trwa rok.
Rada nadzorcza musi składać się z co najmniej 3 osób.

Rada nadzorcza w spółce z o.o. – co warto wiedzieć?